ÁSZF és Adatkezelési
Tájékoztató

JOGI NYILATKOZAT

Rém László vagy bárki, aki ezen az oldalon megjelenik nem rendelkezik orvosi végzettséggel. Nem diagnosztizálunk. Nem írunk semmiféle kezelést, orvosságot vagy bármi egyéb szert. Rém László hivatalos ThetaHealing® Certification of Science, Mester Instruktor és Konzulens, HeartMath® coach és Reiki Mester. Tartsd szem előtt, hogy minden, ami elhangzik egy konzultáción, kezelésen, szemináriumon, azok javaslatok, a lépések megtételéhez Neked kell meghoznod a saját döntésed, ami a Te felelősséged! Minden, ami elhangzik egy konzultáción, kezelésen soha nem helyettesíti vagy írja felül esetleges orvosi diagnózist, kezelést.

A ThetaHealing™ egy olyan módszer, melyet nem hagyott jóvá szakképzett egészségügyi szakember, államilag elismert orvosi vagy gyógyítói szakmai testület. A ThetaHealing megalkotója Vianna Stibal azért hozta létre a szemináriumokat, , hogy megossza személyes kutatásait, tapasztalatait és véleményét. A ThetaHealing szemináriumokon az Instruktor nem ad orvosi tanácsot és nem írja elő valamely módszer alkalmazását betegségek megelőzése, diagnosztizálása, kezelése céljából. A szemináriumok agyagai NEM helyettesítik az orvosi véleményt, diagnózist vagy kezelést, ezért bármilyen terápia megkezdése előtt kérje szakképzett orvos tanácsait! A munkafüzetekben, könyvekben, szemináriumokon és szemináriumokon leírtak, elhangzottak alkalmazásáért sem a szerző, sem az instruktor nem vállal felelősséget.

A ThetaHealing és az Orian Technika elnevezések a Vianna Stibal és Guy Stibal tulajdonában álló, Idahoban (USA) bejegyzett vállalkozás THInK tulajdonát képzik. Jogosulatlan felhasználásuk nem engedélyezett.

Szeminárium/program/szolgáltatás lemondás és visszatérítési feltételek

Az ASGH Kft./Rém László (a therealshifter.com weboldal üzemeltetője) fenntartja a jogot arra, hogy akármikor lemondja a programokat. Ha az ASGH Kft./Rém László lemondja a programot, akkor teljes mértékben visszajár a szeminárium/szolgáltatás díja. Ha az ASGH Kft./Rém László átszervezi a programot, akkor a kifizetett díj automatikusan átkerül az új programra. Erről írásban tájékoztatja a résztvevő jelentkezőket (amennyiben rendelkezésre áll a kitöltött regisztrációs adatlap).

Foglaló:

egyik foglaló sem jár vissza, de bármilyen más programra/szolgálttásra átváltható, amelyet az ASGH Kft./Rém László tart.

Visszatérítés:

minden egyes programra/szolgáltatásra lehetséges, amennyiben az teljes mértékben kifizetésre került, 8 nappal a program/szolgáltatás megkezdése előttig. Kivétel a foglaló összege.

Nem visszatérítendő a kredit (befizetett összeg), ha a program megkezdése előtti 8 napban történik a lemondás. A kredit viszont egy éven belül felhasználható az ASGH Kft./Rém László által tartott programokon/szolgáltatásoknál.

Nincs kredit vagy visszatérítés, ha a program/szolgáltatás kezdőnapján történik a lemondás, vagy ha nem jelent meg a résztvevő, vagy ha a program befejezése előtt korábban távozik, bármilyen okból. Akkor sincs visszatérítés, ha résztvevő részt vesz a programon, de nem elégedett az előadással vagy a tartalommal.

Utasbiztosítás:

azt javasoljuk, hogy ha messzebbről érkezel a szemináriumra, köss utasbiztosítást, arra az esetre, ha esetleg le kellene mondod az eseményt vagy megváltozna az utazási terved.

Kelt, Budapest, 2021. június 8.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 • Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételeik (ÁSZF) vonatkoznak a www.therealshifter.com oldalt üzemeltető ASGH Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (ASGH KFT., 9700 Szombathely, Welther K. u. 31.), mint Jogtulajdonos vagy Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, szemináriumokra, workshopokra, termékértékesítésre, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

Az így létrejött szerződések „távollévők között kötött szerződésnek” minősülnek, amely olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

A szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél, mint Fogyasztó között a „Regisztráció” / „Jelentkezem” / „Kosárba rakom” gombra való kattintással lép életbe, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, vásárlása előtt tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért.


 • Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés:

 • Szolgáltatási jogviszony
 • A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza az oktatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat, valamint jelen szerződés aktuális verzióját .pdf formátumban.
 • Az Ügyfelet indoklás nélküli felmondási jog illeti meg, melyet a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhat.
 • Az Ügyfél elállási, illetve felmondási jogát a fent már hivatkozott 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.
 • A Szolgáltató az Ügyfél elállási és felmondási jogának gyakorlását honlapján is biztosítja. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél nyilatkozatának megérkezését.
 • Mennyiben az Ügyfél a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
 • Ha az Ügyfél a teljesítés megkezdését követően mondja fel szerződést, az elszámolás során az Ügyfél által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.
 • Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 • A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony egyebekben megszűnhet:
 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • felek közös megegyezésével;
 • felmondással, elállással.
 • A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 •  Szolgáltató kijelenti, hogy a THInK® ThetaHealing Institute of Knowledge, Let’s THInK Unique (29048 Broken Leg Rd., Bigfork, MO, USA, a továbbiakban „THInk”) hitelesített instruktora, és mint ilyen, az általa meghirdetett szemináriumok és workshopok megtartására jogosult.
 • Szolgáltató kijelenti, hogy a HeartMath® INC (14700 West Park ave., Boulder Creek, CA 95006, USA, a továbbiakban „HeartMath”) hitelesített coach-a/mentora, és mint ilyen, az általa meghirdetett események, konzultációk és workshopok megtartására jogosult.
 •  A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.
 •  A Szolgáltató köteles az általa nyújtott szemináriumi információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.
 •  A Szolgáltató jogosult az általa meghirdetett szemináriumok és workshopok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására, illetve a szemináriumok, workshopok törlésére. Az esetleges törlésről illetőleg időpont, vagy más módosításról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított öt munkanappal megelőzően értesíteni.
 •  A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
 •  A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szemináriumok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.therealshifter.hu) tájékoztatást nyújtani.
 •  A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra az annak megrendelése napján irányadó díjszabás irányadó.
 •  Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott bizonyos szolgáltatások Ügyfél általi igénybevételére, szemináriumokon, illetve workshopon való részvételére kizárólag korábban már elvégzett szemináriummodul esetén van lehetőség, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ilyen előzetesen elvégzett szeminárium hiányában az Ügyféllel megtagadja a szerződéskötést.
 •  Az Ügyfél jogai és kötelezettségei
 •  Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szemináriumon, workshopon jogosult személyesen részt venni, ott jogosult a szolgáltatások igénybevételére, jogosult továbbá a szeminárium anyagát tartalmazó anyagok ingyenes átvételére.
 • Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására, illetve azon tevékenységek végezésre, amelyre az általa elvégzett szeminárium lehetőséget, képesítést ad, a THInK által meghatározott keretein belül.
 • A szemináriumot elvégző Ügyfél, amennyiben erre igényt tart, a szeminárium befejezésekor a THInK által hitelesített oklevelet kap, amely azonban nem minősül Magyarországon államilag elismert, felnőttképzési igazolásnak.
 • A szemináriumot elvégző Ügyfél, önkéntesen megadott adatai alapján felkerülhet a THInK által üzemeltetett www.thetahealing.com honlapra, mint konzulens, mellyel egyidejűleg az ott meghatározott feltételeket elfogadja. A fenti honlapon, személyes belépési adatainak felhasználásával az ott szereplő adatait bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.
 •  Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk – különösen az e-mail cím - helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a szeminárium megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 •  Az Ügyfél a szemináriumon, workshopon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel annak megtartását, valamint csoport társait nem zavarja. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására.
 • A szemináriumok, workshopok helye és ideje
 •  A szeminárium, workshop helye: Meghirdetett helyszínnek megfelelően.
 •  A szeminárium, workshop ideje: a megrendelés visszaigazolásában található időpont, illetve amennyiben ezt Szolgáltató módosítja, arról az Ügyfélnek külön értesítést küld.
 • A szemináriumok, workshopok díjai, fizetési módok
 •  A szemináriumokon, workshop-okon való részvétel feltétele – a 2.7 ponton kívül - a regisztrációs lapnak a szeminárium megkezdése előtt, a szeminárium helyszínén való kitöltése, valamint a szeminárium díjának kifizetése legkésőbb a szeminárium kezdési időpontjáig.
  A szeminárium díjait a visszaigazoló levélben, illetve az azzal együtt megküldött díjbekérőben leírt módon, átutalással, banki befizetéssel, vagy a szeminárium helyszínén, annak megkezdése előtt készpénzben lehet kiegyenlíteni. A szemináriumok és workshopok aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott rendezvény saját al-oldalán tájékozódhat.
 • A megfizetett részvételi díjról Szolgáltató számlát állít ki, mely az Ügyfél online vásárlása esetén az általa megadott e-mail címre megküldésre kerül, illetve azt a szeminárium díjának készpénzzel történő megfizetése esetén, a szemináriumon való részvétel alkalmával kézhez kapja.
 • A megfizetett részvételi díjról Szolgáltató számlát állít ki, melyet Ügyfél a szemináriumon való részvétel alkalmával kézhez kap vagy emailen, elektronikus formátumban kap meg.
 •  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szemináriumok időpontjának áthelyezésére. Ebben az esetben a már befizetett szemináriumi díj visszakérhető vagy másik szeminárium időpontban használható fel. Lásd Lemondási és Visszafizetési feltételeket.
 •  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szeminárium helyének megváltoztatására. Ebben az esetben a megadott email azonosítón keresztül a szeminárium megkezdése előtt legalább 1 héttel az Ügyfél számára értesítést küld. Abban az esetben, ha ez az új helyszín az Ügyfél számára nem megfelelő, a már befizetett szemináriumi díj visszakérhető vagy másik szeminárium időpontban használható fel.
 • A Szolgáltató szerzői jogai:
 •  Szerzői jogok
 •  Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel.
 •  Ügyfél, mint megrendelő tudomásul veszi, hogy a www.therealshifter.com honlap teljes tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS, ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az ASGH Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.therealshifter.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) szemináriumokon, workshopokon való részvételhez, illetve az ezekhez kapcsolódó hanganyagok, e-bookok, DVD-k és más kiegészítő anyagok megrendelésének céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) meghatározott személyes és egyéb adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A www.therealshifter.com a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlapon regisztrált Felhasználók elfogadják és hozzájárulnak, hogy a www.therealshifter.com oldalról, az ott rögzített e-mail címükre a Szolgáltató a szolgáltatás működésével kapcsolatos e-mail üzeneteket küldhet, amelyek nem minősülnek sem spam-nek, sem hírlevélnek.

Az adatkezelés célja

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása és a szerződésből eredő igények érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.therealshifter.com honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor.

A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a portálon való regisztrációval adja meg.

A személyes adatok kezelésére így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A kezelt adatok köre

Technikai adatok:

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció: A szemináriumra történő regisztráció során a Felhasználó megadja alábbi adatait:

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • e-mail cím
 • születési idő
 • lakcím
 • telefonszám

Megrendelés: Díjfizetéshez kötött szolgáltatások, termékek megrendelése során Felhasználó megadja az alábbi adatokat:

 • számlázási cím
 • cégnév
 • ország
 • irányítószám,
 • utca
 • házszám
  • postázási cím vagy email cím
   • cégnév
   • ország
   • irányítószám,
   • utca
   • házszám

Az adatkezelés időtartama

Szolgáltató a megrendelés során megadott számlázási adatokat a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt archiválási időtartam lejártáig, illetve a Felhasználó és Szolgáltató között az ÁSZF alapján létrejött szerződésben meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig őrzi meg, a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamban. A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A szolgáltatás alapját képező informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon keresztül, illetve e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait jelen ÁSZF végén feltüntetett levelezési, illetve e-mail címen gyakorolhatja.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a lenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., további információ: http://www.naih.hu).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során valótlan, hiányos, nem időszerű vagy nem saját adatot adott meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az őt ért vagy vele szemben érvényesített kárt a Felhasználóval szemben közvetlenül érvényesíteni. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

 • A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 • Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:   Rém László EV
 • Adószám:                                        67496545-1-43
 • Nyilvántartási szám:                    50319262
 • Bankszámla szám:                      K&HB 10403301 - 50526755 - 67751007
 • Nyilvántartó hatóság:                  NAV
 • Telefonos ügyfélszolgálat:          info(kukac)therealshifter.com
 • E-mail:                                             info(kukac)therealshifter.com
 • Utolsó módosítás:                         2021. 12. 24. - visszavonásig érvényes

Keress fel!

Szeretnéd megtenni a következő lépést a sikereid felé? Szeretnél Magadnak olyan megoldásokat találni, amik egyszerű, de tartós változásokat hoznak az életedbe?

Különböző programok közül tudsz választani magadnak, akár barátaiddal közösen, de rendelkezésre állnak személyre-szabott workshopok, mindset programok és személyes konzultációk. 

Szeretnék beszélgetni Veled, hogy kitaláljuk mi működik (vagy éppenséggel mi nem), még közösen találjuk meg azt, ami a legjobb Neked!

Remélem hamarosan találkozunk!

Szeretettel és Hálával 
Rém László

0 of 350

IRATKOZZ FEL A HÍRLEVÉLRE & ajánlatokra!

Szeretnék felajánlani neked ingyenes, de remélhetőleg hasznos anyagokat, emailek és egyéb friss ajánlatok formájában.

Nem kell mást tenned, mint feliratkozni erre a listára.

u.i.: törekszem arra, hogy ne csak értesítőkkel, hirdetésekkel bombázzalak. Azt én se nagyon szeretem.

>
X